Würth Norge AS"/>
Kundesenter: 464 01 600

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Würth Norge AS


1) Anvendelse

Alle Würth Norge AS’ (heretter WN) tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre WN skriftlig har godkjent disse.

2) Tilbud og salg

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som WNs representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av WN f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.

Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har WN rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer av disse dersom en delbestilling skulle bli aktuell.

En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper så fremt kjøper ikke innen 2 arbeidsdager etter mottak av denne fremsetter skriftlig innsigelse.

3) Produktinformasjon

Oppgaver i produktinformasjon og prislister er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til dem.

4) Levering

Er leveringsklausul avtalt, skal den fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS. Er ingen leveringsklausul særskilt avtalt, skal levering skje DDP, kundens leveringsadresse. Avtalt fraktbetingelse avgjør hvem som skal betale for transporten selv om leveringsbetingelsen er DDP.

5) Leveringstid. Forsinkelse

Leveringstiden på produkter som WN er i stand til å levere uten opphold fra eget lager, er normalt omgående, dog med tillegg for den tid WN rimeligvis måtte trenge for å oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser mv. WN forbeholder seg dog retten til å forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør omgående levering. Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på lager, er å anse som
veiledende i den forstand at WN skal ha adgang til å foreta levering innenfor et tidsrom på 1 uke før eller etter den angitte leveringstiden.

Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives kjøpers forhold eller forhold som nevnt i punkt 11, kan kjøperen kreve en konvensjonalbot på 0,5 % for hver hele ukes forsinkelse, dog maksimalt 7,5 %, regnet av kjøpesummen (eks mva) for den forsinkede del av leveransen.

Har kjøperen krav på maksimal konvensjonalbot, kan han gi WN en siste frist på minimum 1 uke til å foreta levering. Dersom denne fristen ikke overholdes av WN, kan kjøperen gjennom skriftlig meddelelse til WN heve den forsinkede del av leveransen. Kjøperen har ved slik heving dessuten krav på erstatning for det dokumenterbare, direkte tapet han er påført ved WNs forsinkelse, i den utstrekning tapet overstiger den maksimale konvensjonalboten angitt andre avsnitt ovenfor. Denne erstatningen må dog ikke overstige 7,5 % av kjøpesummen (eks mva) for den forsinkede del av leveransen.

Bortsett fra konvensjonalbot og hevning med begrenset erstatning i henhold til foregående avsnitt, er ethvert krav fra kjøper i anledning WNs forsinkelse(r) utelukket.

6) Betalingsbetingelser

Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Overskrides betalingsfristen har WN krav på lovens morarente av det til enhver tid utestående beløp. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis WN forlanger dette.

Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har WN i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer.

Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalte beløp innen 30 dager etter forfall, er WN berettiget til, gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen, å heve avtalen og i tillegg til morarente kreve erstatning hos kjøperen for lidt tap. Slik erstatning må dog ikke overstige den avtalte kjøpesum (inkl mva).

7) Salgspant

WN skal ha salgspant i de leverte varer til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22.

8) Gebyrer og avgifter

Statens gebyrer og avgifter er innkalkulert i WNs salgspriser, med mindre dette er spesifisert på egen varelinje.

9) Lagerleie

Hvis kjøper ikke kan motta bestilte varer til avtalt leveringstid, vil WN forbeholde seg retten til å fakturere lagerleie.

10) Reklamasjon

Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til WN om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder også ved transportskader). Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen nevnte frist, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler. Det samme gjelder dersom kjøper ikke gir skriftlig melding om feilen / mangelen innen en maksimal frist på 2 år fra leveringspunktet.

11) Garanti

WN garanterer for feil som følge av material- eller fabrikasjonsfeil ved sine produkter for en periode på to år etter kjøpsdato. For Würth Mastermaskiner er garantiperioden tre år etter kjøpsdato.

Garantien dekker ikke produkter og/eller produktdeler som slites naturlig og som naturlig kan betraktes som forbruksdeler.

Garantien er ikke gyldig dersom en feil eller skade er forårsaket av uriktig bruk og/eller dårlig vedlikehold eller dersom endringer, reparasjoner er gjort av personer som ikke er autorisert av WN.

For å sikre korrekt bruk av produkt må brukeren følge alle instruksjoner i bruksanvisning nøye, og unngå handlinger eller bruksmåter som er beskrevet som ikke tilrådelig eller som det advares mot i bruksanvisningen.

12) WNs ansvar for feil og mangler

Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over innen frister som angitt i punkt 10 og/eller 11, er WN forpliktet til å avhjelpe. WN avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering.

Krav om utbedring eller omlevering forutsetter at gyldig kjøpsbevis kan fremvises som viser at reklamasjonsfrister og garantifrister er overholdt.

Dersom kjøperen har reklamert over feil / mangler og det viser seg ikke å foreligge noen feil / mangler som WN svarer for, har WN rett til kompensasjon fra kjøperen for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført WN.

WN har intet ansvar for feil eller mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av første avsnitt ovenfor. WN er således under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil / mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

13) Leveringshindringer / force majeure

Hvis det inntrer forhold utenfor WNs kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør WNs oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er WN uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, moblisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.

Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller heve avtalen for så vidt gjelder den / de berørte leveranse(r). Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt.

Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må vedkommende uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.


14) Tvister. Lovvalg

Enhver tvist mellom kjøperen og WN knyttet til innholdet i disse salgs- og leverings¬betingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom disse ikke blir enige, av formann i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Nedre Romerike tingrett som verneting.

Brukernavn
Passord